Wat is een duurzaamheidsstrategie?

Een duurzaam financieel product is een product dat zich niet alleen onthoudt van investeringen in landen of sectoren waarin het niet mag investeren, maar dat bovendien ook een bepaalde duurzaamheidsstrategie volgt, transparant is en een aantal regels in verband met rapportering en controle naleeft. Een beleggingsproduct dat zich louter beperkt tot het vermijden van beleggingen in bedrijven op een zwarte lijst, is volgens Febelfin geen duurzaam product.

De duurzaamheidsstrategie van een duurzaam financieel product geeft een invulling van duurzaamheid. Aan de hand van een duurzaamheidsstrategie selecteert de beheerder welke projecten, bedrijven en landen al dan niet in aanmerking komen voor financiering met het geld dat in een duurzaam financieel product wordt gestopt. Een strategie kan zowel een positieve (focus op positieve bijdrage) als negatieve (uitsluiting van onaanvaardbare activiteiten) insteek hebben.

De Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) onderscheidt volgende 7 types duurzaamheidsstrategieën:

  • Strategieën die bepaalde activiteiten uitsluiten (negatieve screening, exclusie): Uitsluiting van bepaalde sectoren, bedrijven, landen of praktijken op basis van ethische criteria. Elk duurzaam product dient in ieder geval de wapenindustrie uit te sluiten. Een beheerder kan echter nog verder gaan (zie beleid controversiële activiteiten).

  • Strategieën die een doorlichting uitvoeren op basis van internationale normen (normatieve screening): Enkel de bedrijven en landen die een uitgebreide lijst van internationale normen en verdragen naleven, worden met het geld van het duurzaam product gefinancierd.

  • Strategieën die enkel uit de besten van een groep kiezen (best-in-class): Enkel de bedrijven en landen die het best presteren op het vlak van duurzaamheid binnen een sector of regio, worden met het geld van het duurzaam product gefinancierd.

  • Strategieën die zich richten op specifieke duurzaamheidsthema’s (thematisch): Enkel de bedrijven en landen die bijzondere inspanningen leveren op het vlak van een specifiek aspect van duurzaamheid (bv. groene energie, arbeidsvoorwaarden, …), worden met het geld van het duurzaam product gefinancierd. Maar ook de andere elementen van duurzaamheid zoals milieuzorg, maatschappelijk bewustzijn en deugdelijke bestuur worden niet uit het oog verloren.

  • Strategieën die in de besluitvorming rekening houden met niet-financiële aandachtspunten (ESG integratie): In het beheer systematisch en expliciet rekening houden met ethische en maatschappelijke overwegingen. Er dient in ieder geval rekening worden gehouden met de impact op milieu, mens en maatschappij als met deugdelijk bestuur.

  • Strategieën die het in dialoog gaan en het uitoefenen van stemrechten meenemen (shareholder engagement): De beheerder van het duurzaam product probeert actief de houding van de bedrijven of landen die worden gefinancierd, positief te beïnvloeden. Via bv. dialoog, uitoefenen van stemrecht of indienen van resoluties voor de Algemene Vergadering wordt geprobeerd het belang van milieuzorg, maatschappelijk bewustzijn en deugdelijke bestuur voortdurend onder de aandacht te brengen.

  • Strategieën die zichtbare maatschappelijke impact nastreven (impact investing): Zich richten op de financiering van bedrijven die specifieke milieu- of maatschappelijke problemen trachten op te lossen.

De Febelfin aanpak verlangt dat in duurzame producten:

  • de financiering van de wapenindustrie alsook de financiering van projecten, bedrijven of landen die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties flagrant schenden, worden uitgesloten; en
  • bij het beheer steeds rekening wordt gehouden met zowel milieu, maatschappij als met deugdelijk bestuur.

Dit houdt dus in dat gebruik wordt gemaakt van de duurzaamheidsstrategieën “exclusie” en “ESG intergratie”.

Daarbovenop verwacht Febelfin van een duurzaam financieel product dat minstens nog één bijkomende duurzaamheidsstrategie wordt toegepast. Op die manier geeft de beheerder van een duurzaam producten dus via minstens drie verschillende strategieën een invulling aan het duurzame karakter van dat product.