Wat is het ‘UN Global Compact’?

Het Global Compact van de Verenigde Naties formuleert 10 principes in het domein van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie. Het vraagt bedrijven om die waarden te onderschrijven, te ondersteunen en uit te dragen in hun invloedssfeer.

De principes van het UN Global Compact zijn:

Mensenrechten

  • Principe 1: Bedrijven moeten de internationale bepalingen op het gebied van mensenrechten ondersteunen en respecteren.
  • Principe 2: Bedrijven moeten zich ervan verzekeren dat ze niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten.

Arbeidsrechten

  • Principe 3: Bedrijven moeten de vrijheid van vereniging in stand houden en het recht op collectieve onderhandelingen erkennen.
  • Principe 4: Bedrijven moeten alle vormen van gedwongen arbeid elimineren.
  • Principe 5: Bedrijven moeten elke vorm van kinderarbeid uitroeien.
  • Principe 6: Elke discriminatie op het gebied van tewerkstelling of beroep moet geëlimineerd worden.

Milieu

  • Principe 7: Bedrijven moeten uitdagingen op milieugebied met voorzorg benaderen.
  • Principe 8: Bedrijven moeten initiatieven nemen om meer verantwoordelijkheidszin in milieuzaken te bevorderen.
  • Principe 9: Bedrijven moeten de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen.

Anti-corruptie

  • Principe 10: Bedrijven moeten corruptie, chantage en omkooppraktijken in al hun vormen bestrijden.

De aanbieder van een duurzaam financieel product bevestigt dat voor de bedrijven, landen of projecten die met het geld van een duurzaam product worden gefinancierd, wordt nagegaan in welke mate ze deze principes naleven. Flagrante schendingen van deze principes leiden ertoe dat een bedrijf of land niet (langer) met het geld van een duurzaam product kan worden gefinancierd.