Wie controleert of een duurzaam product correct beheerd wordt en of de gepubliceerde informatie juist is?

Financiële producten worden zeer sterk gereguleerd. Twee toezichthouders, de Nationale Bank van België (NBB) en/of de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) moeten hun goedkeuring geven alvorens een product te koop mag worden aangeboden. Ook de informatie en publiciteit aan potentiële klanten is gereglementeerd en wordt gecontroleerd. Daarnaast is er minstens één keer per jaar een financiële rapportering, die wordt nagekeken door een onafhankelijke revisor.

Specifiek voor het duurzaam karakter van een product, wordt eveneens een externe controle gevraagd. Een onafhankelijke partij kijkt na of de door de aanbieder opgezette uitsluitingsregels en selectieprocedures correct worden toegepast, en of de verstrekte informatie betrouwbaarheid is.

Deze externe controle kan verschillende vormen aannemen en door verschillende partijen gebeuren:

  • Door een onafhankelijke en in duurzaamheid gespecialiseerde onderzoeksinstelling: De externe controle gebeurt door een accountant/revisor of onderzoeksinstelling die gespecialiseerd is in nazicht en evaluatie van duurzaamheidsprocedures.
  • Door een onafhankelijk adviesorgaan van experten in duurzaamheid: Aanbieders doen vaak beroep op een intern of extern adviesorgaan dat bestaat uit onafhankelijke experten (onderzoekers, academici, ngo’s, …) en dat de gehanteerde duurzaamheidsprocessen regelmatig onder de loep neemt.
  • Als onderdeel van de algemene jaarlijkse controle van het beleggings- of kredietbeleid: De controle op de correcte toepassing van de procedures rond duurzaamheid kan ook een onderdeel zijn van de verplichte financiële audit van het product of de instelling.

Verschillende aanbieders kunnen de externe controle op een andere manier in praktijk brengen. Hoe ze dit doen wordt vermeld op het paspoort van het duurzaam financieel producten en in de bijhorende documenten.

De sectororganisatie Febelfin doet zelf geen bijkomende inhoudelijke controle. Febelfin kijkt wel na of de dossiers van de duurzame producten die op de website http://www.duurzaamsparenenbeleggen.be worden geregistreerd, vormelijk in overeenstemming zijn met de vereisten van de aanbeveling.

De dossiers van producten die op de website zijn opgelijst, werden door Febelfin voldoende volledig geacht. Mogelijk werden aan de aanbieders wel bijkomende aanbevelingen en suggesties gedaan om het duurzaamheidsdossier inhoudelijk te versterken.

Tags: